• Πυξάρι
 • Καλλιστήμονας
 • Νυχτολούλουδο
 • Βερβερίδα
 • Αουκούμπα
 • Κουμαριά
 • λιγούστρο
 • Λιγούστρο τεξάνουμ
 • Αμπέλια
 • Βιβούρνο
 • χιονόμπαλλα
 • Πασχαλιά
 • Σπάρτο
 • Πολυγάλα
 • Ροδόδενδρο
 • Ροδιά νάνα
 • Πυράκανθος
 • Προύνος
 • Φόρμιουμ
 • Φωτίνια
 • Αγγελική
 • Αγγελική νάνα
 • Φτέρη
 • Πικροδάφνη
 • Ναντίνα
 • Μανώλια φυλλοβόλα
 • Λαντάνα
 • Δάφνη
 • Λιγουστρίνι
 • Ιβίσκος
 • Υπέρικο έρπων
 • Γαρδένια
 • Ευώνυμο
 • Ελέαγνος
 • Κυδωνίαστρο

foinika-therapy

pap fall2014

pollyfylladio 2014

partner

logo-300x87

Κασσανδρεία Χαλκιδικής

Έναντι Κτελ 

Τσελεπής Βασίλειος

Γεωπόνος ΑΠΘ - Δασολόγος ΑΠΘ

ΤΗΛ: 2374023345

ΚΙΝ: 6944440336  Βασίλης

e-mail : info@tselepis.gr

Τσελεπής Διαμαντής

Γεωπόνος ΑΤΕΙ

FAX: 2374020436

ΚΙΝ: 6980200470  Διαμαντής

T.K: 63077